§ 1.Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów przez GEOPROGRES MPB Marta Borówka– Introwertykalni, ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP: 8571904650, REGON: 381858911, e-mail: kontakt@introwertykalni.pl, za pośrednictwem Strony internetowej www.introwertykalni.pl.

2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają

− Kodeks cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

− Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będąca jednocześnie Przedsiębiorcą- Konsumentem.

− Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być w szczególności Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca- Konsument.

− Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.

− Przedsiębiorca – Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą- Konsumentem.

− Przedsiębiorca- konsument- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także wspólnik spółki cywilnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Definicję ustawową Przedsiębiorcy- konsumenta zawiera art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

− Regulamin – niniejszy regulamin.

− Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.introwertykalni.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie Zamówienia. Sklep internetowy udostępnia Kupującym również usługi elektroniczne opisane w niniejszym Regulaminie.

− Sprzedawca – GEOPROGRES MPB Marta Borówka – Introwertykalni, ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP: 8571904650, REGON: 381858911, e-mail: kontakt@introwertykalni.pl. Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

− Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem – Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą; Wszystkie Produkty są uwidocznione na stronie internetowej www.introwertykalni.pl

– Formularz zamówienia – usługa Sklepu Internetowego, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

− Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

− Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.

− Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000)

− Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880).

− Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

− Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

− Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W Zamówieniu Kupujący określa w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, których dotyczy Umowa sprzedaży, a także ich ceny jednostkowe i cenę łączną wszystkich Produktów (wraz z podatkami).

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.introwertykalni.pl Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług Sklepu internetowego.

§ 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

− dostęp do Internetu,

− zainstalowana przeglądarka internetowa,

− posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje te Sprzedawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego www.introwertykalni.pl

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.

4. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:

− podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd i nie naruszających praw osób trzecich,

− niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

− niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami,

− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

− korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

− ze względu na proces tworzenia produktów, wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć – rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor, może różnić się od prezentowanych na naszej stronie internetowej.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Korzystanie przez Kupującego z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie czterech kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza Zamówienia, 2. Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem strony oraz sklepu internetowego i akceptuję jego postanowienia”, 3. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie odstąpienia od umowy oraz zapoznałem się z Polityką prywatności”, oraz 4. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”. Do momentu kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych do Formularza Zamówienia danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia. Wypowiedzenia tego Sprzedawca może dokonać z ważnych przyczyn, do których należą:

− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

− przesłanie lub umieszczenie przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@introwertykalni.pl

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez Kupującego i Sprzedawcę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

− blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,

− za transakcje dokonane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez nieuprawnione osoby trzecie,

− zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Kupującego,

− szkody wynikłe na skutek podania przez Kupującego błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas składania Zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego, a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej www.introwertykalni.pl/sklep lub w innych miejscach służących eksponowaniu Produktu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca zapewnia Kupującemu udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje obejmują w szczególności:

− główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Kupującym;

− dokładne dane identyfikujące Sprzedawcę;

− adres siedziby Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej,

− adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres siedziby Sprzedawcy;

− łączną cenę za Produkt wraz z podatkami;

− koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

− sposób i termin zapłaty;

− sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedura rozpatrywania reklamacji;

− sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

− koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, które ponosi Kupujący oraz koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

− brak prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okoliczności, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

− obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

− istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

− minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży;

− możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego Zamówienia. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą i złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Zamówienia można składać poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego www.introwertykalni.pl/sklep

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia należy wejść na stronę internetową: www.introwertykalni.pl/sklep, dokonać wyboru interesującego Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty. Wybór Produktów będących przedmiotem Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury dla firmy przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę dla firmy” oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

6. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz jego akceptacja. Przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia zaznaczenie opcji “Potwierdzam, że zapoznałam się z Regulaminem strony oraz sklepu internetowego i akceptuję jego postanowienia’ zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności uniemożliwia złożenie Zamówienia. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, aby Kupujący mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

7. W momencie zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swoich danych (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, kod pocztowy, nazwa firmy) do firmy E-packman – na potrzeby realizacji zamówienia oraz pocztowych i przewozowych a także firmy InPost i DPD.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie:

a. drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem i stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie. W wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia Sprzedawca zamieszcza link do Regulaminu, którego załącznikiem jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta oraz link do „Polityki prywatności”.

9. W trakcie procesu realizacji Zamówienia, Sprzedawca będzie informował Kupującego o etapach realizacji Zamówienia (tj. przyjęcie płatności, kompletowanie Produktów do wysyłki, wysyłka Zamówienia, dostarczenie Zamówienia), poprzez przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

10. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży:

− w przypadku, gdy dane konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione niepoprawnie, a kontakt z Kupującym nie jest możliwy,

− w przypadku, gdy Produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są dostępne lub w przypadku uszkodzenia tych Produktów przed ich wysłaniem do Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca uprzednio kontaktuje się z Kupującym w celu skonsultowania decyzji o dalszej realizacji zamówienia. W razie braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska Sprzedawca ma możliwość jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

11. Po dostarczeniu Kupującemu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej z pytaniem o zadowolenie z otrzymanych Produktów, jakość obsługi Kupującego w Sklepie Internetowym lub z propozycją zakupu innych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

§ 4. Ceny produktów i płatności

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) oraz określone są w wartości brutto tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Produktu.

2. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Składając zamówienie Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:

− Płatność przelewem online – wpłata za pośrednictwem kanału płatności online, na konto partnera sklepu – serwisu TPay; serwis TPay udostępnia następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem Blik, przelew online za pośrednictwem wybranego banku, płatność kartą kredytową.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w momencie składania zamówienia. W momencie gdy Kupujący nie dokona płatności przez system płatniczy TPay, lub nastąpi niepowodzenie płatności z przyczyn technicznych – Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w § 4 ust. 5 za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

§ 5. Dostawa

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy dostawy zamówienia:

− przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem firm Inpost, po wcześniejszej przedpłacie,

− przesyłka paczkomatowa® do wybranego przez Kupującego paczkomatu® firmy Inpost. Paczkomat® zostanie wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia, po wcześniejszej przedpłacie.

2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zamówienia poza granice Polski Kupujący zobowiązuje się każdorazowo indywidualnie ustalić koszt i czas dostawy ze Sprzedawcą poprzez kontakt mailowy pod adresem: sklep@introwertykalni.pl

3. Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności.

4. Dostawa Produktu na rzecz Kupującego jest dokonywana niezwłocznie (najczęściej Produkt jest wysyłany w ciągu 1-2 dni roboczych), najpóźniej jednak do 7 dni, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Termin 7-dniowy liczy się od dnia zapłaty.

§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument lub Przedsiębiorca – konsument dokonujący zakupu Produktu, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od tej Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w § 6 ust. 5 poniżej, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu pisemne oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy – konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną na adres: sklep@introwertykalni.pl

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca – konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem za pośrednictwem firmy kurierskiej, odsyłając przesyłkę na adres podany w regulaminie: Wieruchów 05-850 ul. Świerkowa 53, E-packman.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszt opakowania i odesłania Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument lub Przedsiębiorca- konsument.

5. W przypadku, gdy prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży realizuje Przedsiębiorca- konsument, Sprzedawca po zaakceptowaniu zwrotu Produktu wystawi fakturę korygującą. Przedsiębiorca – konsument zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej e-mail, na który Sprzedawca wyśle fakturę korygującą. W przypadku, gdy Przedsiębiorca- konsument nie wskaże wyraźnie adresu poczty elektronicznej e-mail, na jaki chce otrzymać fakturę korygującą, Sprzedawca wyśle fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej e-mail, jakim posługiwał się Przedsiębiorca- konsument w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Przedsiębiorca- konsument obowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy otrzymanie faktury korygującej poprzez przesłanie zwrotnie wiadomości elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania przez Przedsiębiorcę- konsumenta faktury korygującej jest wiadomość zwrotna od Przedsiębiorcy- konsumenta, potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej.

6. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzać go z należytą starannością. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania pierwszego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

7. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do Produktu, jeżeli podobne Produkty są zazwyczaj wystawiane w sklepach stacjonarnych bez opakowania. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy zostanie dokonany najpóźniej po otrzymaniu Produktu z powrotem od Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta lub po dostarczeniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuję na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego – numer rachunku bankowego Kupujący ma obowiązek przekazać na adres mailowy: sklep@introwertykalni.pl

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi w przypadku umowy:

− dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych,

− sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

− sprzedaży Produktów, które stanowią produkt cyfrowy (kurs online, dostęp do nagrań audio i wideo) i które mogą zostać pobrane w całości lub w części przez Kupującego.

11. Konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu towarem), nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Konsument otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania towarów.

13. Zwracany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży.

14. W przypadku kiedy towar nie jest zgodny z umową sprzedaży lub jego wartość została zmniejszona z winy Konsumenta – Sprzedawca powiadomi mailowo Konsumenta o zaistniałym fakcie oraz na życzenia i koszt Konsumenta odeśle towar z powrotem na wskazany adres.

15. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny (kwota towaru oraz koszt przesyłki) nastąpi przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy (na adres mailowy: sklep@introwertykalni.pl), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony towar. 

§ 7. Reklamacja przy sprzedaży

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

2. Kupujący może złożyć reklamację:

− w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Sprzedawcy (sklep@introwertykalni.pl).

3. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca- konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, stosownie do § 7 ust. 4, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

7. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę.

9. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

11. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem do odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, mogą być składane z tytułu:

− niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kupującego,

− niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

§ 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia zawarte w §9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami- konsumentami, tj. Kupujących będących przedsiębiorcami lub zawierających Umowę sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy umowa ta ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości, niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu rzeczy (faktury w formie cyfrowej).

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w ciągu siedmiu (7) dni i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni od jej wykrycia, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni po jej stwierdzeniu.

7. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyżej określonym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądania za nieuzasadnione.

8. Koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca wydania ponosi Przedsiębiorca.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem jest GEOPROGRES MPB Marta Borówka – Introwertykalni, ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP: 8571904650, REGON: 381858911, e-mail: kontakt@introwertykalni.pl, za pośrednictwem Strony internetowej www.introwertykalni.pl

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje “Polityka prywatności”, zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.introwertykalni.pl

§ 11. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Sklepu internetowego www.introwertykalni.pl, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. GEOPROGRES MPB Marta Borówka – Introwertykalni z siedzibą w Gliwicach.

§ 12 . Postanowienia końcowe

1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sprzedawcą są:

− e-mail – sklep@introwertykalni.pl

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

− wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

− zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,

− zmiany warunków rynkowych,

− wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty Produktów,

− zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy,

− konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Kupującego.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów lub Przedsiębiorców- konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.introwertykalni.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.

4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim

6. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem a Sprzedawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.

KLAUZULA O NIEODPOWIEDZIALNOŚCI

GEOPROGRES MPB Marta Borówka – Introwertykalni, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za:

– kompletność, rzetelność ani aktualność informacji i opinii zamieszczonych na Stronach oraz w E-mail,

– decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie udostępnionych na Stronach oraz w E-mail informacji,

– skutki wykorzystania informacji udostępnianych na Stronach oraz w E-mail,

– zawartość innych stron połączonych ze Stronami,

– bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników Stron, odbiorców E-mail lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę,

– wypadki spowodowane przez użytkowników Stron lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem z treści prezentowanej na Stronach,

– za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach lub w E-mail,

– za treść komentarzy pozostawionych na Stronach przez osoby trzecie.

Użytkowanie Stron oraz prowadzenie korespondencji mailowej z GEOPROGRES MPB Marta Borówka – Introwertykalni jest równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, iż zapoznał się z powyższymi informacjami i warunkami, rozumie ich treść i w pełni je akceptuje.